Miejscowe Koło PZKO w Piotrowicach koło Karwiny w 2001 roku

 

W niedzielę 21.1.2001 r. odbyło się walne zebranie Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Piotrowicach, na którym podsumowano działalność w roku minionym oraz uchwalono plan pracy na rok bieżący. Zebranie prowadziła prezes Koła, Maria Maciążek. Sprawozdanie z działalności przedstawił członek zarządu Koła, Otmar Zolich. Aktywnie działa chór mieszany „Piotrowice-Marklowice” – próby raz na tydzień oraz Klub Kobiet. Zarząd Koła schodzi się raz na miesiąc. Uczestnicy zebrania zaakceptowali plan pracy oraz budżet na rok bieżący. W programie wystąpił zespół śpiewaczy „Rychwałdzianie” MK PZKO w Rychwałdzie. Delegatem Zarządu Głównego PZKO była Halina Gawlas.

    Miejscowe Koło PZKO w Piotrowicach kontynuuje tradycyjne formy działalności kulturalno-oświatowej, realizując plan imprez zaakceptowany na walnym zebraniu w styczniu. Zarząd MK PZKO pod kierownictwem Marii Maciążek urządził trzy imprezy, które cieszyły się stosunkowo wysoką obecnością. Dla szerszego grona członków i sympatyków zorganizowano w sobotę 24.2.2001 r. Minibal PZKO. W niedzielę 1.4.2001 r. odbyło się primaaprilisowe Powitanie Wiosny z programem gawędziarza z Karwiny-Darkowa, Józefa Chmiela. Świetlica z okazji Dnia Matki, na której program kulturalny zapewniono we własnym zakresie, odbyła się w niedzielę 13.4.2001 r.

    „Mało pieniędzy, więcej potrzeb” – pod takim tytułem „Głos Ludu” opublikował 7.6.2001 r. artykuł, przedstawiający budżet Piotrowic koło Karwiny oczyma wójta Petra Trojka. – Najwięcej zmartwień przysparzają mi opłaty, które gmina musi uiszczać za piotrowickie dzieci, które uczęszczają do karwińskich szkół podstawowych – stwierdził wójt.

    W programie 7. Festynu Gminnego, który odbył się w sobotę 1.9.2001 r. w areale Automotoklubu w Piersnej, chór mieszany „Piotrowice-Marklowice” zaśpiewał wiązankę pieśni cieszyńskich. Wiersz dedykowany wójtowi gminy recytował Erwin Masłowski.

    W sobotę 10.10.2001 r. odbył się w Kocobędzu XIX Zjazd Delegatów PZKO. Miejscowe Koło PZKO w Piotrowicach reprezentowali Maria Maciążek, Jadwiga Karolczyk i Tadeusz Toman. W obradach poruszono tematy hotelu Piast w Czeskim Cieszynie i rosnącego zadłużenia organizacji. Zadecydowano o złożeniu akcesu PZKO do Kongresu Polaków. Wybrano 15-osobowy Zarząd Główny PZKO z prezesem Zygmuntem Stopą na czele. Członkiem Zarządu Głównego wybrano m.in. Jadwigę Karolczyk.

    Uroczyście i dostojnie obchodzono w niedzielę 18.11.2001 r. potrójny jubileusz śpiewaczy, 80-lecie zorganizowanego śpiewactwa w Marklowicach Dolnych i Piotrowicach oraz 30-lecie istnienia chóru mieszanego „Piotrowice-Marklowice”. Imprezę zorganizowały zarządy MK PZKO w Piotrowicach i MK PZKO w Marklowicach Dolnych. W programie gościnnie wystąpiły chór mieszany „Dźwięk” z Karwiny-Raju (dyrygent Barbara Tomanek) i chór żeński „Kalina” z Karwiny-Frysztatu (dyrygent Otokar Winkler). Chór mieszany „Piotrowice-Marklowice” (dyrygent Jadwiga Karolczyk) w pierwszej części koncertu zaprezentował repertuar muzyki sakralnej – pieśni „Gdzie szukać mam opieki”, „Nieście chwałę mocarze”, „Modlitwa o pokój”, „Sutanna” i „Missa Brevis”, a po przerwie repertuar świecki („Kasia w sieni stała”, „Noc majowa”, „Za jeden krásný pohled tvůj” i „Ukraina”). Chór-jubilat wspomagały soprany a alty czesko-polskiego chóru kościelnego z Karwiny-Frysztatu i basy chóru mieszanego „Lira” z Karwiny-Darkowa. Całość starannie przygotowanej uroczystości jubileuszowej prowadziła Jadwiga Karolczyk. Historię śpiewactwa w Piotrowicach przedstawił Henryk Toman. W imprezie brali udział liczni goście, m. in. konsul RP, Marian Ozimek, wójt gminy, Petr Trojek, prezes Zarządu Głównego PZKO, Zygmunt Stopa, wiceprezes Zrzeszenia Śpiewaczo-Muzycznego, Józef Wierzgoń, delegacje chórów z Zaolzia. Publiczność nie zawiodła, sala czeskiej szkoły podstawowej w Marklowicach Dolnych wypełniona była po brzegi. Po programie zaproszono gości oraz chórzystów na pogoszczenie do salki PZKO w Marklowicach Dolnych.

 

Spisy ludności na Śląsku Cieszyńskim

 

Spisy ludności przebiegają na terenie Śląska Cieszyńskiego regularnie co 10 lat, kiedy teren ten wchodził w skład Monarchii Austro-Węgierskiej (1869, 1880, 1890, 1900, 1910), Republiki Czechosłowackiej (1921, 1930), Rzeszy Niemieckiej (1939), znów Republiki Czechosłowackiej (1950, 1961, 1970, 1980, 1991), wreszcie Republiki Czeskiej (2001). Wyniki spisu ludności z 2001 roku jeśli chodzi o kryterium narodowości zamieszczone są w samizdatowej publikacji z 2004 roku „Spis ludności – 1.3.2001, kryterium: narodowość“, której wydawcą jest organizacja pożytku publicznego Koexistencia opp. Przedstawiono w niej wyniki ogólnopaństwowe i szczegółowe wyniki w gminach Województwa Morawsko-Śląskiego. Wykorzystano prace Stanisława Zahradnika Nasz byt narodowy w spisach ludności i Tadeusza SiwkaPorównania liczebności ludności polskiej w latach 1991-2001. Redaktorzy współpracowali z Czeskim Urzędem Statystycznym w Ostrawie. Podstawą prawną akcji spisowej była ustawa nr 158/2000 Dz.U. Obligowała ona obywatela przekazać komisarzowi spisowemu w ustalonym terminie na określonych formularzach wszystkie dane zgodne z prawdą. Wyjątkiem były punkty dotyczące narodowości i wyznania, tu deklaracja była dobrowolna. Decydował stan o północy z 28.2.2001 r. na 1.3.2010 r. W Republice Czeskiej mieszkało 10 230 060 osób, z tego 9 249 777 (90,4%) Czechów, 380 474 Morawian (3,7%), 193 190 Słowaków (1,9%), 51 968 % Polaków (0,5%), 39 106 (0,4%) Niemców, 22 112 (0,2%) Ukraińców, 17 462 (0,2%) Wietnamczyków, 14 672 (0,1%) Węgrów, 12 369 (0,1%) Rosjan, 11 746 (0,1%) Romów, 10 878 (0,1%) Ślązaków, 4 363 Bułgarów, 3 219 Greków, 1801 Serbów, 1585 Chorwatów, 1238 Rumunów, 1106 Rusinów, 609 Albańczyków. Inną narodowość zgłosiło 26 499 osób, podwójną narodowość 12 978 osób, a żadnej narodowości nie zadeklarowało 172 827 (1,7%) osób. Z punktu widzenia polskiej mniejszości narodowej czeski spis ludności z 2001 roku wykazał ubytek 8311 Polaków w porównaniu z poprzednim spisem ludności 10 lat temu. Oznacza to spadek o 10%, co jest największym spadkiem procentowym ludności polskiej w historii Republiki Czeskiej i Czechosłowackiej. Spadek ten w rzeczywistości jest jeszcze większy, bo w związku z zaleconym przez Unię Europejską zmianą metod spisu w 2001 roku po raz pierwszy liczono także cudzoziemców mających w Republice Czeskiej pobyt stały. Z drugiej strony jednak po raz pierwszy od czasów Monarchii Austro-Węgierskiej podanie narodowości nie było obowiązkowe, w związku z czym kilkakrotnie więcej osób niż zwykle nie podało wcale swej narodowości. Że chodziło najczęściej o osoby z pograniczy etnicznych i narodowościowych potwierdza fakt, że ubytek zanotowały wszystkie mniejszości narodowe w Republice Czeskiej. W porównaniu z innymi mniejszościami narodowymi Polaków ubyło jeszcze stosunkowo najmniej. W byłym powiecie Karwina narodowość polską zadeklarowało 19 040 osób, w Piotrowicach koło Karwiny 732 osób – Polacy stanowią  tu 16,4 % ogółu obywateli. Wyniki spisu ludności mają decydujące znaczenie przy wprowadzaniu dwujęzycznego nazewnictwa. Warunkiem zainstalowania czesko-polskich tablic topograficznych jest co najmniej 10 % polska mniejszość narodowa. Komitet ds. Mniejszości Narodowych jest gmina zobligowana powołać, jeśli zamieszkuje ją co najmniej 10% wszystkich mniejszości narodowych. Trzeba jednak brać pod uwagę fakt, że tzw. narodowości morawską i śląską wlicza się do narodowości czeskiej i co ciekawe – również osoby które nie zadeklarowały żadnej narodowości wliczane są również do narodowości czeskiej.